เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง

เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง
 จังหวัดปทุมธานี 12000

                   โทรศัพท์ : 0-2975-2097 , 0-2598-2690
โทรสาร : 0-2975-2652

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ : 0-2598-6090 

Email : bangkhayaeng@hotmail.com
 

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลบางขะแยง

Share on Line
Share on Pinterest