เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ธ.ค. 2564 ปท 0023.3/ว20381 การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
9 ธ.ค. 2564 ปท 0023.3/ว20377 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภท1
9 ธ.ค. 2564 ปท 0023.3/ว20335 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา ประเภท1
8 ธ.ค. 2564 ปท 0023.5/ 20310 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทนางอรปรียา กีสะพงษ์ ประเภท1
8 ธ.ค. 2564 ปท 0023.5/ว20308 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภท1
8 ธ.ค. 2564 ปท 0023.1/ว20304 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ประเภท1
8 ธ.ค. 2564 ปท 0023.1/ว1605 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประเภท1
8 ธ.ค. 2564 ปท 0023.3/ว20265 การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ ประเภท1
8 ธ.ค. 2564 ปท 0023.3/ว20259 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ประเภท1
7 ธ.ค. 2564 ปท 0023.5/ 20197 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest