เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณืต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance)

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณืต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance)

นายสรุพัศ  ลิ่มวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาตตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance) ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

คำปฏิญาณ

ข้าพเจ้า นายสรุพัศ  ลิ่มวงษ์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคตโกง เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น จะประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สจริต และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม ที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคตโกงทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลบางขะแยง

Share on Line
Share on Pinterest