เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง 

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/texteditor/data/index/menu/252

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 http://www.bangkhayaeng.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433

O3

อำนาจหน้าที่

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/texteditor/data/index/menu/507

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/datacategory/catid/15/menu/290

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/contact/data/index/menu/509/

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/rss/data/law/menu/456

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A 

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/webboard/data/index/menu/329/

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87-543161476065164/inbox/919060392192145/?source=diode¬if_m=alerts_page¬if_id=1615222882369557¬if_t=page_message&ref=notif

O9

Social Network

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87-543161476065164/

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/datacategory/catid/13/menu/290

O11

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รอลิงก์

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

รอลิงก์

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/texteditor/data/index/menu/404/

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/index/menu/464

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

รอลิงก์

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

รอลิงก์

O17

E-Service

 

รอลิงก์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รอลิงก์

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รอลิงก์

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รอลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

รอลิงก์

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

รอลิงก์

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

รอลิงก์

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รอลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

รอลิงก์

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

รอลิงก์

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รอลิงก์

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

รอลิงก์

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

รอลิงก์

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

รอลิงก์

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

รอลิงก์

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

รอลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

รอลิงก์

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

รอลิงก์

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/datacategory/catid/30/menu/290

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/detail/id/874/menu/290/catid/30/page/

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

http://www.bangkhayaeng.go.th/public/list/data/detail/id/874/menu/290/catid/30/page/

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

รอลิงก์

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

รอลิงก์

Share on Line
Share on Pinterest