เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

 

 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในกระบวนงานบริการตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำ 22 กระบวนงาน เทศบาลตำบลบางขะแยง  

ลำดับ

กระบวนงานบริการประชาชน

ระยะเวลาให้บริการ

ที่ปรับลดแล้ว

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

1.

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

3 นาที/ราย

กองการคลัง

2.

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

4 นาที/ราย

 

3.

จัดเก็บภาษีป้าย

3 นาที/ราย

 

4.

ขออนุญาตทะเบียนพาณิชย์

10 นาที/ราย

 

5.

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

22 วัน/ราย

กองช่าง

 

- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร

11 วัน/ราย

 

 

- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

11 วัน/ราย

 

6.

ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

3 วัน/ราย

 

7.

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

2 ชม./ราย

สำนักปลัด

และกองช่าง

8.

ช่วยเหลือสาธารณภัย

 

ในทันที

สำนักปลัด /กองช่าง/ กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการฯ

9.

รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์

แจ้งตอบการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ภายใน 6 วัน

สำนักปลัด และทุกส่วนราชการ

10.

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท)

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

7 วัน/ราย

กองสาธารณสุขฯ

11.

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย

 

12.

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย

 

13.

ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย

 

14.

ผู้สูงอายุขอรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ

กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์พร้อมหลักฐาน

5 นาที/ราย

กองสวัสดิการสังคม

15.

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1 นาที/ราย

 

16.

คนพิการขอรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ

กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์พร้อมหลักฐาน

5 นาที/ราย

 

17.

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

1 นาที/ราย

 

18.

ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำร้อง กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์

10 นาที/ราย

 

19.

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1 นาที/ราย

 

20.

งานสารบรรณ

2 วัน/ราย

 

21.

การบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านต่างๆ

5 นาที/ราย

 

22.

การตรวจคำร้องขอความช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยฯ

1 ชม./ราย

 

Share on Line
Share on Pinterest