เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

thumbs
นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล
นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง
โทร. 08-1812-7165
thumbs
นายบรรพต จตุภัทร
รองนายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 087-668-0939
thumbs
นายไพฑูรย์ ลุ่มใส
รองนายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 081-812-7805
thumbs
จ่าสิบเอกสมชาย คมกริช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 084-693-5181
thumbs
นายนำพล ร่มโพธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 087-559-6705
    person_upload/backend/groupphoto17_31.png
Share on Line
Share on Pinterest