เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

thumbs
นางทิพย์ติมา จันทร์เปล่ง
ประธานสภาเทศบาล
โทร. 098-794-1556
thumbs
นายณรงค์ ชุมใหม่
รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 095-879-1594
thumbs
นางภาวินี ศรีภิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-865-1689
thumbs
นางสาวจริยา เปลี่ยนนิกร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-775-5939
thumbs
นายวสันต์ คชวิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-064-4176
thumbs
นางนวลปรางค์ หนูเอียด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 084-383-2727
thumbs
นายพรศักดิ์ อินทร์สวาท
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 098-370-7828
thumbs
นางอังสุมารินทร์ จาดเชย
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 095-493-9717
thumbs
นางสงบ ดุลกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 080-613-7734
thumbs
นางเครือมาศ คงวิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 061-987-5633
thumbs
นายทรงศักดิ์ เงินคง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-515-3212
thumbs
นายวันชัย ลี้เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-160-6627
    person_upload/backend/groupphoto18_32.png
Share on Line
Share on Pinterest