เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

thumbs
นายศักดิ์ชัย ปรีชานุวัฒน์
พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)
default
-ว่าง-

thumbs
นายณรงค์ วาระภูมิ
พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)
default
- ว่าง -

thumbs
นายวัลลภ พึ่งภิญโญ
พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)
default
ว่าง
พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)
thumbs
นายสิทธิพร สีดอกพุด
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายเสรี รอดสกุล
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายไพบูลย์ โชติมุข
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสาวแพร จากภักดี
นักการ
    person_upload/backend/groupphoto_20_21.jpg
Share on Line
Share on Pinterest