ชื่อ
: นายชนะพันธ์ุ สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม