ชื่อ
: นายไมตรี ศรีพงษ์
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน