ชื่อ
: นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง
โทร. 08-1812-7165