ชื่อ
: นายไพฑูรย์ ลุ่มใส
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 081-812-7805