ชื่อ
: นายบรรพต จตุภัทร
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 087-668-0939