ชื่อ
: จ่าสิบเอกสมชาย คมกริช
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 084-693-5181