ชื่อ
: นายนำพล ร่มโพธิ์
ตำแหน่ง
: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล
โทร. 087-559-6705