ชื่อ
: นางจันทิมา เปลี่ยนนิกร
ตำแหน่ง
: กำนันตำบลบางขะแยง,หมู่ 2