ชื่อ
: นางปทุมมรัตน์ ธรรมโม
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1