ชื่อ
: นางดวงตา เรืองสุข
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4