ชื่อ
: นางวันดี เขียวเอี่ยม
ตำแหน่ง
: รองปลัดเทศบาล