ชื่อ
: นายสกนธ์ เข็มทอง
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองช่าง