ชื่อ
: นางภัทราพร ศรีปลั่ง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา