ชื่อ
: นางทิพย์ติมา จันทร์เปล่ง
ตำแหน่ง
: ประธานสภาเทศบาล
โทร. 098-794-1556