ชื่อ
: นายณรงค์ ชุมใหม่
ตำแหน่ง
: รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 095-879-1594