ชื่อ
: นางภาวินี ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-865-1689