ชื่อ
: นางสาวจริยา เปลี่ยนนิกร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-775-5939