ชื่อ
: นายวสันต์ คชวิเชียร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-064-4176