ชื่อ
: นางนวลปรางค์ หนูเอียด
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 084-383-2727