ชื่อ
: นายพรศักดิ์ อินทร์สวาท
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 098-370-7828