ชื่อ
: นางอังสุมารินทร์ จาดเชย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 095-493-9717