ชื่อ
: นางสงบ ดุลกลาง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 080-613-7734