ชื่อ
: นายทรงศักดิ์ เงินคง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-515-3212