ชื่อ
: นายวันชัย ลี้เจริญสุข
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-160-6627