ชื่อ
: นายมนัสพงษ์ ศรีสังวาลย์
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)