ชื่อ
: นางสาวเฉลิมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ