ชื่อ
: นางแสงจันทร์ แลบสูงเนิน
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน