ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ