ชื่อ
: นายยุทธพร บุญแน่น
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน