ชื่อ
: นางสาวจารุพร รอดแก้ว
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้