ชื่อ
: นางสาวนภัคมณฑณ์ อยู่มาก
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้