ชื่อ
: นางสาวภิญญดา จันทริก
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้