ชื่อ
: นายวัชระ เชาวลิต
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้