ชื่อ
: นางสาวพรภิญญา บัวเทศ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ