ชื่อ
: นายสุรศักดิ์ เนียมประเสริฐ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์