ชื่อ
: นางทิพวรรณ ลาภวิไล
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม