ชื่อ
: นางชนัดดา สุขใจ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข