ชื่อ
: -ว่าง-
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข