ชื่อ
: -ว่าง-
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง