ชื่อ
: นายดวงดี จันเพ็ง
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)