ชื่อ
: นายชาลี ใจจริง
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ)