เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

ชื่อ
นางวันดี เขียวเอี่ยม
ตำแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตำบลบางขะแยง
โทรศัพท์
098-2856328
ชื่อ
นางสาวเพ็ญศรี เผือกนาโพธิ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์
09-498-15330
Share on Line
Share on Pinterest